WSPARCIE EDUKACYJNE STUDENTÓW i DOKTORANTÓW z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Informujemy, iż w roku akademickim 2012/2013 zostało uruchomione Biuro Wsparcia Edukacyjnego Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością.

Biuro zostało powołane w celu wspierania i stwarzania warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.

Od stycznia 2016 r. decyzją Rektora DSW wsparcie edukacyjne studentów i doktorantów z niepełnosprawnoscią zostało włączone do zadań Biura Karier DSW.

Do zadań Biura Karier w ramach wsparcia edukacyjnego studentów i doktorantów z niepełnosprawnością należy:

a. usuwanie barier w dostępie do zasobów informacyjnych i edukacyjnych,

b. podejmowanie różnych działań mających na celu podniesienie jakości uczestniczenia w procesie kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnością,

c. zapewnianie - w miarę możliwości - dostępu do odpowiedniego sprzętu studentom i doktorantom z niepełnosprawnością,

d. organizowanie kursów wspierających i podnoszących kwalifikacje studentów i doktorantów z niepełnosprawnością w obszarze rozwoju edukacyjno-zawodowego,

e. zapewnienie studentom i doktorantom z niepełnosprawnością pomocy psychologicznej oraz - w miarę możliwości - wsparcia w postaci konsultacji specjalistycznych odpowiednich do stopnia i rodzaju niepełnosprawności,

f. udzielanie wsparcia pracownikom administracyjnym i dydaktycznym, pracującymi ze studentami i doktorantami z niepełnosprawnością,

g. przybliżanie społeczności akademickiej Uczelni problemów związanych z niepełnosprawnością poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji,

h. działania na rzecz integracji studentów i doktorantów z niepełnosprawnością w środowisku akademickim poprzez organizację różnego rodzaju spotkań, imprez, wyjazdów itp.,

i. promowanie Uczelni, jako instytucji przyjaznej osobom z niepełnosprawnością, w tym w szczególności wśród potencjalnych kandydatów na studia (m.in. poprzez informowanie o możliwościach i warunkach studiowania w Uczeni osób z niepełnosprawnością),

j. starania na rzecz pozyskiwania środków finansowych na działania wspierające  studentów i doktorantów z niepełnosprawnością,

k. współpraca z samorządami oraz organizacjami studenckimi i doktoranckimi oraz organizacjami zewnętrznymi o podobnym profilu w zakresie działań na rzecz studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl