Staże zawodowe

Staże finansowane ze środków Unii Europejskiej!

SZANOWNI STUDENCI I ABSOLWENCI DSW!

Rekrutacja na staże zawodowe

w ramach projektu "Kształcimy dla zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego"

została zakończona.

***********************************************************************************************************

Wymagania wobec kandydata na staż:

Kandydat ubiegający się o staż musi spełniać poniższe warunki:

  • Być studentem DSW ostatniego roku studiów I lub II stopnia, kierunków: pedagogika, administracja, bezpieczeństwo narodowe, praca socjalna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz stosunki międzynarodowe;
  • Być osobą nieaktywną zawodowo;
  • Nie posiadać doświadczenia zawodowego (doświadczenie zawodowe oznacza doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności zawodowej przez okres co najmniej 6 miesięcy na stanowisku związanym z branżą pedagogiki, administracji, bezpieczeństwa narodowego, pracy socjalnej, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz stosunków międzynarodowych);
  • Nie być aktualnie zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy;
  • Nie być (aktualnie ani w przeszłości) uczestnikiem programu stażowego w ramach innego projektu współfinansowanego ze środków UE wdrażanego w ramach działania 4.1 (Poddziałanie 4.1.1.) POKL.
  • Osoba przyjęta na staż musi pozostawać nieaktywna zawodowo przez cały czas trwania stażu;
  • Stażysta może odbywać staż w ramach Projektu tylko raz.

KANDYDACI MOGĄ WYBRAĆ OPCJĘ ZNALEZIENIA WŁASNEGO PRACODAWCY LUB WYBRAĆ SPOŚRÓD ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ORGANIZATORA.

Programy staży dostępne są do wglądu u Organizatora stażu w pok. 34 Wagonowa 9.


Dodatkowe informacje: tel.: 71 358 27 68

Staże dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu
"Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego".

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl