Artykuł "Równość płci na rynku pracy"

Artykuł powstał w ramach projektu pod tytułem „Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego” wdrażany przez Dolnośląską Szkołę Wyższą. Ciekawym elementem  projektu jest możliwość  studiowania na kierunku Administracja, na specjalności: Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Studia te mają charakter interdyscyplinarny, łączą wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych i ekonomicznych, i mogą zostać uzupełnione przez Studenta/Absolwenta szkoły  praktyką: projekt oferuje również staże, specjalistyczne szkolenia i panele tematyczne, pozwalające przygotować go do uczestnictwa w prawdziwym rynku pracy.

Równość płci na rynku pracy

Polityka równości płci oznacza przede wszytskim, że kobiety i mężczyźni są równie widoczni, mają te same możliwości decyzyjne, odpowiedzialność i tak samo uczestniczą we wszystkich sferach życia publicznego i politycznego. Jest to strategia zgodnie z którą problemy i doświadczenia kobiet i mężczyzn stają się integralnym elementem planowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji polityki wszelkich programów we wszystkich dziedzinach życia politycznego, ekonomicznego i społecznego, tak aby kobiety i mężczyźni odnieśli równe korzyści[1]. Unię Europejską interesuje już nie tylko równość w sensie prawnym, bo taka została stosunkowo dawno osiągnięta w systemach prawnych państw członkowskich, ale przede wszystkim równość obu płci na rynku pracy, w dostępie do edukacji, dóbr i usług, w procesie podejmowania decyzji. Dlatego inicjowane są nowe działania, już nie tylko w sferze rynku pracy i zatrudnienia, tradycyjnym obszarze zainteresowania, ale w kolejnych dziedzinach życia społecznego.

Gender, czyli płeć kulturowa, nie jest tym samym, czym płeć biologiczna. Płeć biologiczna odnosi się do prostego podziału na kobiety i mężczyzn, dziewczynki i chłopców. Płeć kulturowa odnosi się do relacji społecznych pomiędzy kobietami i mężczyznami, zachowań i postaw, które społeczeństwo uważa za właściwe i przypisane do danej płci. Płeć kulturowa (gender) –kobiecość i męskość mają wpływ na wszystkie sfery naszego życia: prywatną, ekonomiczną, społeczną, polityczną i kulturową.[2] Koncepcja siebie, jako kobiety lub mężczyzny wynika z procesu socjalizacji jakiemu poddawani jesteśmy od momentu urodzenia. Chłopcy i dziewczynki są inaczej ubierani, inaczej traktowani oraz oczekuje się od nich innego rodzaju zachowań.. Formowanie kobiety i mężczyzny odbywa się na wczesnym etapie życia m.in. przy pomocy odpowiednich „chłopięcych’ i „dziewczęcych” zabaw proponujących chłopcom odgrywanie ról aktywnych – strażak, kierowca, naukowiec etc., a dziewczynkom ról uznanych przez społeczeństwo za typowo kobiece, opiekuńczo – pasywne – pielęgniarka, sekretarka, przedszkolanka. W ten sposób dzieci dowiadują się, co jest typowe dla dziewczynek, a co dla chłopców. Postawy te utrwalane są następnie w procesie edukacji szkolnej np. podczas lekcji wf, czy przedmiotów ścisłych takich jak matematyka, czy fizyka. We współczesnym świecie niezwykle istotną funkcję wsparcia dla uznanych za poprawne wizerunków ról płciowych stanowią wszechobecne media, które wskazują na normy postępowania odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn utrwalając w ten sposób funkcjonowanie stereotypów [3].

Polityka równości płci - gender mainstreaming – to sposób myślenia o zarządzaniu zasobami ludzkimi, planowania, realizacji i ewaluacji wszelkich działań w instytucjach, organizacjach i firmach. Gender mainstreaming zakłada wprowadzanie zasady równych szans kobiet i mężczyzn w procedurach zarządzania, strukturach oraz w obszarze kształtowania polityki na każdym jej szczeblu. Głównym założeniem jest określenie przyczyn występowania nierówności, znalezienie sposobów przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji, a w rezultacie zapewnienie równego statusu kobiet i mężczyzn. Działania polityki równości odnoszą się do relacji między płciami i obejmują zarówno kobiety jak i mężczyzn.[4]

W Polsce realizacja Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej odbywa się poprzez takie instrumenty jak fundusze strukturalne. Dzięki wsparciu, w naszym kraju widoczny jest intensywny rozwój, nie tylko w obszarze infrastruktury, co niewątpliwie przyczynia się do poprawy konkurencyjności regionów. Jednakże bardzo specyficzną częścią pomocy jest ta, w ramach której wspierany jest kapitał ludzki. Na ten cel przeznaczone są środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który promuje i wspiera spójność społeczną i gospodarczą. W ramach tego funduszu beneficjenci realizują wiele projektów, których zadaniem jest również wspieranie równości szans między kobietami a mężczyznami.

Na wszelkich etapach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) wdrażana jest zasada horyzontalna równości szans, w tym równości kobiet i mężczyzn, która ukierunkowana jest na wyrównywanie szans odbiorców wsparcia na rynku pracy .

POKL  wyznaczył następujące kierunki działań zmierzające do równości szans [5]:

  • konieczność zwiększania zatrudnienia kobiet i mężczyzn, w tym zwłaszcza kobiet,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych kobiet i mężczyzn,
  • rozwijanie aktywności ekonomicznej kobiet i mężczyzn,
  • godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez dostęp do usług opiekuńczych nad dziećmi i osobami zależnymi.

POKL ma zatem uwzględniać potrzeby różnych grup społecznych w danych obszarach i preferować te, które są de faworyzowane. Dzięki takiemu podejściu realizowane są projekty, które pozwalają na zmianę niekorzystnej sytuacji danej płci w konkretnym obszarze, a tym samym na wyrównywanie jej szans zawodowych i społecznych.

 

Marta Wysogląd[1] Definicja Rady Ekonomiczno-Społecznej ONZ z 1997r.

[2] Poradnik Równościowy, 2011, s.10-12

[3] www.gmmprojekt.pl

[4] M. Borowska, M. Branka, Alfabet równości płci, w: Polityka równości płci na poziomie lokalnym, s. 10

[5] Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007, s.143-144

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl