Monitorowanie karier zawodowych absolwentów

Opis badania

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów ma w Dolnośląskiej Szkole Wyższej długą historię, sięgającą roku 2004 i choć na przestrzeni lat zmieniało swoją formę, wciąż pozostaje istotnym elementem naszej działalności. Z informacji pochodzących od naszych absolwentów korzystają aktualni studenci, ponieważ dzięki nim możemy elastycznie reagować na potrzeby rynku pracy. Zmiany wprowadzane w badaniu na przestrzeni lat były wynikiem zarówno nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jak również zmieniających się potrzeb informacyjnych Uczelni.

Historia monitorowania karier zawodowych absolwentów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej:

  • 2004 – 2010: badanie losów absolwentów, po ukończeniu studiów, przy użyciu kwestionariusza ankiety oraz analiza desk research, realizowane przez Biuro Karier DSW.

2011: zmiany w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, zobowiązujące Uczelnie do monitorowania karier zawodowych absolwentów (po 3 i 5 latach od ukończenia studiów).

  • 2011 – 2014: badanie losów absolwentów przy użyciu kwestionariusza ankiety wśród osób kończących naukę oraz tworzenie bazy danych do powtórzenia badania metodą CAWI 3 i 5 lat po ukończeniu studiów. Badanie realizowane przez Biuro Karier DSW.

2014: zmiany w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, przenoszące obowiązek monitorowania karier zawodowych z Uczelni na Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  • Od roku akademickiego 2012/2013 - monitorowanie karier zawodowych i planów edukacyjnych absolwentów studiów I stopnia przez Dział Analiz i Projektów. Badania własne uzupełniane są analizą desk research.

Obecnie zestaw narzędzi badawczych jest poszerzany o: kwestionariusze ankiety elektronicznej (CAWI) oraz planów dyskusji w grupach fokusowych. Jednocześnie DSW upowszechnia i wspiera realizację monitorowania losów, karier absolwentów w pracach badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych, studentów i jednostki DSW ( jak np. zakłady, katedry, instytuty itp.) oraz zespołów realizujących projekty strukturalne, badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych (EFS, MNiSW, NCN, NCBiR), polecając stosowanie zróżnicowanych procedur i technik zbierania danych. Dane ze wszystkich źródeł są gromadzone, opracowywane i upowszechniane przez Dział Analiz i Projektów DSW. Wnioski oraz rekomendacje z badań dostępne są dla władz uczelni na stronie: DSW1-MY.SHAREPOINT.COM

Archiwum raportów (2004 – 2013):

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl