Konsultacyjna Rada Pracodawców

Zwiększenie integracji szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym to proces, który wymaga czasu oraz zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron. Możliwość kształcenia studentów przy udziale pracodawców bądź na ich zamówienie, organizowanie staży w przedsiębiorstwach oraz włączanie praktycznych zajęć w programy kształcenia umożliwi uczelni kształcenie zgodnie z oczekiwaniami pracodawców (prestiż absolwentów DSW wyrażony ich zatrudnieniem), a przedsiębiorcom oszczędność na etapie rekrutacji oraz kształcenia (doskonalenia) zatrudnianych studentów i absolwentów. Aby jednak proces ten przyniósł oczekiwane efekty, niezbędne jest podejmowanie przez naukowców i przedsiębiorców dialogu oraz wspólnych inicjatyw. Dlatego Władze Dolnośląskiej Szkoły Wyższej podjęły decyzję o powołaniu Konsultacyjnej Rady Pracodawców (KRP).

Konsultacyjna Rada Pracodawców pełni funkcje doradcze w realizacji celów statutowych DSW jako uczelni społecznie zaangażowanej. KRP wyraża opinie i zgłasza projekty modyfikacji, uzupełnienia programów kształcenia jakości kształcenia w DSW oraz uczestniczy w przepływie informacji między środowiskiem pracodawców a Rektorem DSW.

KRP jest ciałem konsultacyjnym i doradczym Rektora DSW w obszarach:

  1. oferty dydaktycznej,
  2. promocji kierunków kształcenia DSW,
  3. polityki stypendialnej, konkursowej dla wyróżniających się studentów,
  4. budowania więzi z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  5. organizacji i przebiegu kształcenia, a szczególnie w obszarze zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy oraz potwierdzania uzyskiwanych kwalifikacji w zakresie obowiązujących aktów prawnych.
  6. monitorowania karier zawodowych absolwentów i potrzeb rynku pracy,
  7. współpracy ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi DSW.


Pracodawców zainteresowanych współpracą z Dolnośląską Szkoła Wyższą w ramach KRP prosimy o kontakt ze specjalistą ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, p. Sebastianem Tarnawskim, tel. 71 358 27 68, e-mail: sebastian.tarnawski@dsw.edu.pl

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl