Projekt "Szansa dla Młodych"

05-12-2016

TYTUŁ PROJEKTU:

WND-POWR.01.02.02-02-0157/15  „Szansa dla Młodych” Projekt realizowany jest przez Fundację Imago.

OPIS GRUPY DOCELOWEJ:

Grupę docelową [GD] stanowią osoby w wieku 15-29 lat (w tym niepełnosprawne) bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET. W projekcie będą mogły wziąć udział os. zamieszkujące (w rozumieniu KC) na obszarze powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, strzelińskiego oraz ząbkowickiego.

Zakłada się, że w projekcie wezmą udział 132 osoby (92 os. bezrobotne i 40 os. biernych zawodowo), w tym minimum:

-72 kobiety (54,5%),

-18 osób niepełnosprawnych (13,6%) [ON],

-10 osób długotrwale bezrobotnych (7,6%) [DB],

-53 osoby zamieszkujące ( w rozumieniu KC) tereny wiejskie (40,2%)[ZTW].

Osób niepełnosprawnych może być oczywiście więcej pod warunkiem spełniania kryteriów grupy docelowej – vide – powyżej.

OPIS ZADANIA

Spółka HUMANUS Sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za zadanie w projekcie, które nazywa się usługa DOPROWADZENIE DO ZATRUDNIENIA świadczoną dla 25 osób z projektu. Agencja zatrudnienia HUMANUS Sp. z o.o. jest zobowiązana każdemu uczestnikowi świadczyć zindywidualizowaną ścieżkę wsparcia (określona ilość godzin spotkań), w trakcie której lub po wsparciu uczestnik projektu otrzyma zatrudnienie definiowane zgodnie z wytycznymi EFS – minimum ½ etatu przez 3 miesiące, lub umowy zlecenia 3 miesiące w wysokości minimalnej krajowej lub większej w przeliczeniu na 160 godzin pracy w miesiącu.

OPIS OFERTY DLA PRACODAWCÓW

W ramach współpracy z HUMANUS Sp. z o.o. istnieje możliwość zrefinansowania kosztów zatrudnienia. Warunkiem uzyskania refinansowania jest to, że osoba zatrudniana mieściłaby się w grupie docelowej i miała status uczestnika projektu. Mechanizm refinansowania ma charakter elastyczny i przyjazny małym przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym.

RAMY CZASOWE:

Jeśli Państwo byliby zainteresowani współpraca w oparciu o usługę HUMANUS Sp. z o.o. harmonogram działań byłby następujący.

I etap – ustalenie grupy osób skierowanych do zatrudnienia, udzielenie im wsparcia w ramach projektów, ustalenie umów i formuły dofinansowania.

II etap -  sukcesywny proces zatrudniania i przekazywania dotacji oraz koordynowania przekazywania dokumentów i udzielania wsparcia uczestnikom projektu.